Upravitelj zgradama

Upravitelj zgradom je pravna ili fizička osoba, registrirana za poslove upravljanja, koja u ime suvlasnika upravlja zgradom na osnovu ugovora o upravljanju i Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima.

Upravitelja zgradom imenuju suvlasnici zgrada u kojima postoje tri ili više stanova ili drugih prostora različitih vlasnika.

Za kvalitetan rad upravitelja suvlasnici trebaju pripremiti potrebne uvjete i financijska sredstva.

Upravitelj izvršava naloge i poslove održavanja zajedničkih dijelova zgrade na osnovu zahtjeva suvlasnika, a sukladno ugovoru o upravljanju i Zakonu.

Obveze upravitelja:

1

Organizira redovno održavanje zajedničkih dijelova i uređaja u graditeljskom i funkcionalnom stanju

(popis zajedničkih dijelova i uređaja utvrđen je međuvlasničkim ugovorom)
2

Obavlja povremeni i godišnji pregled nekretnine i o tome sastavlja zapisnik

3

Utvrdi visinu sredstava zajedničke pričuve koju snosi pojedini suvlasnik

4

Organizira naplatu sredstava zajedničke pričuve

Uključuje i prinudnu naplatu
5

Raspolaže sredstvima koje suvlasnici izdvajaju za pokriće troškova održavanja zajedničkih dijelova i uređaja

Uključivši i troškove upravljanja (sredstva zajedničke pričuve), u skladu s godišnjim programom
6

Upravlja i raspolaže sredstvima pričuve na računu radi zaštite njihove vrijednost

7

Osigurava zajedničke dijelove i uređaje od rizika prema godišnjem programu

8

Osigurava kredite i zajmove radi osiguranja dodatnih sredstava za pokriće troškova održavanja zgrade, a na osnovi odluke suvlasnika

9

U upravljanju nekretninom ovlašten je voditi u ime svih suvlasnika nekretnine postupke pred sudom ili drugim tijelima vlasti

Uključuje i ovlasti da opunomoćuje stručne zastupnike za vođenje tih postupaka
10

Određivanje kućnog reda

Naknada upravitelja

Za izvršavanje poslova upravljanja zgradom u ugovoru o upravljanju određen je iznos naknade upravljanja. Iznos se izračunava na osnovu koeficijenta održavanja po jednom kvadratnom metru korisne površine svih stanova i drugih prostora zgrade. Naknadu upravitelju, zgrada isplaćuje mjesečno na osnovu ugovora o upravljanju na transakcijski račun upravitelja zgrade.

Promjena upravitelja

Prema Zakonu, u slučaju da su suvlasnici iz važnog razloga nezadovoljni radom upravitelja dana im je mogućnosti da u svako doba donesu odluku o njegovoj promjeni. Međutim, da bi odluka bila valjana, potrebna je suglasnost suvlasnika koji zajedno imaju većinu suvlasničkih dijelova. Takvu odluku o promjeni upravitelja koja je ujedno i otkaz ugovora o upravljanju sa potpisom većine suvlasnika, moraju pisanim putem dostaviti upravitelju uz otkazni rok od tri mjeseca, koji će početi teći prvoga dana mjeseca koji slijedi otkazu.