Predstavnik suvlasnika

Svaka zgrada ima svog predstavnika kojega su ostali suvlasnici izabrali i ovlastili za predstavljanje. Predstavnik zgrade je osoba koja vodi brigu o zgradi (dojavljuje kvarove, hitne intervencije, male popravke, promjene vlasnika itd.) te je u stalnoj vezi s upraviteljem.

Ovlašteni predstavnik suvlasnika zgrade predstavlja iste kod upravitelja zgrade kao i prema ostalim pravnim i fizičkim osobama (na primjer, prema izvođačima radova). Ovlašteni predstavnik predstavlja ostale suvlasnike zgrade sukladno ovlastima i obavezama koje su mu dodijeljene međuvlasničkim ugovorom i odlukama koje donose suvlasnici glasanjem.

Ukoliko se radi o većoj zgradi, ovlašteni predstavnik suvlasnika zgrade može imati i zamjenika. Zamjenika ovlaštenog predstavnika biraju suvlasnici zgrade na isti način kao i ovlaštenog predstavnika.

Prava i obveze predstavnika suvlasnika

Predstavnik suvlasnika ovlašten je:

1

S upraviteljem sklopiti ugovor o upravljanju zgradom na neodređeno vrijeme

2

Sklopiti ugovor o kreditu ili zajmu za podmirenje troškova izvanrednih poslova do iznosa koji je moguće podmirivati otplatom iz sredstava pričuve

na temelju članaka 86. i 87. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96)
3

Sklopiti ugovor o upravljanju, korištenju i održavanju ili upisu tereta na zajedničkim dijelovima i uređajima zgrade radi osiguranja kredita ili zajma za izvanredne troškove

na temelju članaka 86. i 87. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima
4

Pokrenuti uspostavu vlasništva posebnog dijela nekretnine

odnosno pretvaranje etažnog vlasništva stečenog po prijašnjim propisima u vlasništvo posebnog dijela nekretnine prema novom sustavu sadržanom u Zakonu, odnosno naručiti u tu svrhu izradu stručnog elaborata o etažiranju
5

Zastupati suvlasnike prema upravitelju i trećim osobama u poslovima vezanim za zajedničke dijelove i uređaje zgrade

koji nisu povjereni upravitelju
Predstavnik suvlasnika dužan je:
1

Sudjelovati u odabiru izvoditelja radova koji provodi upravitelj

2

Ovjeravati radne naloge kao potvrde izvršenja određenog posla

3

Voditi brigu o provođenju kućnog reda, načinu korištenja zajedničkih prostorija i zemljišta koje služi zgradi

4

Redovito izvješćivati suvlasnike o svim važnijim pitanjima vezanim uz upravljanje

Predstavnik suvlasnika je spona između zgrade i suvlasnika te upravitelja. Predstavnik suvlasnika je bitan za rad upravitelja kada se radi o provođenju i izvođenju svih potrebnih radova i obveza na zgradi.

Naknada predstavniku

Naknada predstavniku suvlasnika zgrade, odnosno honorar predstavnika zgrade predstavlja financijsku nagradu za poslove koje isti obavlja u ime suvlasnika zgrade.

Isplaćuje se mjesečno, a njezin iznos ovisi o dogovoru suvlasnika zgrade i određuje se međuvlasničkim ugovorom jer pitanje honorara rada predstavnika suvlasnika nije regulirano Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima.

Važno je navesti da iznos naknade određuju isključivo sami suvlasnici, a ne upravitelj  zgrade te je predstavnik treba zaslužiti obavljanjem svojih obveza.

Promjena ovlaštenog predstavnika

Ukoliko ovlašteni predstavnik suvlasnika zgrade postupa suprotno sklopljenom međuvlasničkom ugovoru i Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, suvlasnici ga mogu razriješiti dužnosti uz naknadu štetnih posljedica mimo dodijeljenih ovlasti i odluka suvlasnika.