POLITIKA PRIVATNOSTI ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA SISAK STAN d.o.o.

O društvu SISAK STAN d.o.o.

Trgovačko društvo SISAK STAN d.o.o. (puna tvrtka glasi SISAK STAN d.o.o. za poslove nekretninama, trgovinu, ugostiteljstvo, usluge i putnička agencija: Društvo) registrirano je za obavljanje sljedećih djelatnosti:

 • računovodstveni, knjigovodstveni poslovi, porezno savjetovanje
 • obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
 • kupnja i prodaja robe
 • održavanje stambenih i poslovnih objekata
 • građenje, projektiranje i nadzor
 • stvaranje novih nekretnina i prodaja nekretnina
 • kupnja i prodaja vlastitih nekretnina
 • iznajmljivanje vlastitih nekretnina
 • poslovanje nekretninama uz naplatu ili po ugovoru
 • upravljanje nekretninama uz naplatu ili po ugovoru
 • instalacijski radovi
 • završni građevinski radovi
 • popravak predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo
 • pružanje usluge putničke agencije
 • pružanje usluge turističkog vodiča
 • pružanje usluge u nautičkom, seljačkom, zdravstvenom, kongresnom, športskom, lovnom i drugim oblicima turizma
 • pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane
 • pripremanje i usluživanje pića i napitaka
 • pružanje usluga smještaja
 • proizvodnja pekarskih proizvoda
 • proizvodnja slastičarskih proizvoda
 • obrada podataka
 • istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja
 • promidžba (reklama i propaganda)
 • čišćenje svih vrsta objekata
 • poljoprivredna djelatnost
 • integrirana proizvodnja poljoprivrednih proizvoda
 • poljoprivredno-savjetodavna djelatnost
 • ekološka proizvodnja, prerada, uvoz i izvoz ekoloških proizvoda i
 • obavljanje poslova stručne kontrole u ekološkoj proizvodnji

Međutim, društvo se kao osnovnom djelatnošću bavi se poslovima vezanim uz upravljanje i održavanje stambenih zgrada te davanjem u najam nekretnina.

Sjedište društva je u Sisku (Grad Sisak) na adresi Trg hrvatske državnosti 1.

Osobe ovlaštene za zastupanje Društva su Ivana Lukačević, Petrinja, Stjepana Tonkovića 2, direktor i Vedrana Skorić, Fažana ,Valbandon, Lavanda 16, direktor, koje zastupaju društvo pojedinačno i samostalno.

O zakonitosti i svrsi obrade osobnih podataka kupaca i primatelja usluga

S ciljem obavljanja svoje poslovne djelatnosti, Društvo stupa u niz poslovnih odnosa s krajnjim korisnicima svojih usluga, odnosno kupcima proizvoda u okviru svog poslovnog portfelja. Obzirom da je u pravilu riječ o dvostranoobveznim odnosima u kojem se, u pravilu, Društvo obvezuje isporučiti određeni proizvod ili uslugu, a kupac se obvezuje za isti proizvod ili uslugu Društvu isplatiti ugovorenu cijenu, potrebno je jasno i nedvojbeno identificirati ugovorne strane te prikupiti nužne podatke kako bi se osigurali preduvjeti za izvršenje preuzetih obveza.

Za zakonito prikupljanje osobnih podataka fizičkih osoba kao kupaca proizvoda i usluga Društva, potrebno je zadovoljiti barem jednu od osnova u smislu čl. 6. Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka, a koja osnova proizlazi iz odredbe st. 1. t. (b) istog članka prema kojem je obrada nužna za izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik stranka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora.

Glede obrade osobnih podataka vlasnika stanova i nekretnina kojima Društvo upravlja, zakonska osnova za prikupljanje istih proizlazi iz odredbi čl. 93. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14).

Jesu li osobni podaci koje obrađujemo sigurni?

U tu svrhu Društvo provodi organizacijske i tehničke mjere zaštite kojima se osigurava da se svi podaci o ispitanicima obrađuju na način da isti nisu automatski, bez intervencije pojedinca, dostupni neograničenom broju pojedinca. Osobni podaci ispitanika dostupni su samo zaposlenicima koji provode obradu istih, i to u najmanjem obujmu koji je nužan kako bi isti mogli obavljati i izvršavati svoje radne obveze.

Kategorije osobnih podataka koje Društvo prikuplja

 1. identifikacijski i kontakt podaci radnika i korisnika usluga – ime, prezime, adresa i OIB
 2. podaci u skladu s računovodstvenim propisima
 3. podaci o primanjima te u svrhu utvrđivanja istih – obračun plaće, podatke o djeci i uzdržavanim članovima
 4. podaci o radnom i profesionalnom iskustvu te podaci o školovanju

Primatelji osobnih podataka i prijenos podataka trećim osobama

Osim u svrhu izvršavanja na zakonu utemeljenih obveza, osobni podaci koje Društvo prikuplja ne čine se dostupnim trećim privatnim i pravnim subjektima te trećim zemljama.

O vremenu čuvanja osobnih podataka

Osobni podaci radnika Društva obrađuju se u skladu s odredbama Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima (NN 73/17) prema kojima je Društvo, između ostaloga, dužno voditi Evidencije o radnicima i radnom vremenu koje sadrže posebne kategorije osobnih podataka (v. čl. (53) Uvodne izjave i čl. 9. GDPR-a).

Poslodavac Evidenciju o radnicima počinje voditi datumom zasnivanja radnog odnosa i ažurno je vodi do prestanka radnog odnosa te istu čuva kao dokumentaciju trajne vrijednosti.

Osobne podatke korisnika Društvo prikuplja kako bi se nedvojbeno mogao utvrditi identitet stranaka, a zatim i izvršiti prava i obveze nastale u smislu obavljanja svoje poslovne djelatnosti.

U istom smislu valja navesti o odredbe Zakona o računovodstvu (NN 78/15, 134/15 i 120/16) prema kojem je, u bitnome, poduzetnik dužan prikupljati knjigovodstvene isprave, voditi poslovne knjige te sastavljati izvješća u skladu navedenog Zakona i na temelju njega donesenih propisa.

Također, u skladu s istim Zakonom, poduzetnik je dužan trajno čuvati isplatne liste i analitičke evidencije o plaćama, dok se isprave na temelju kojih su podaci uneseni u dnevnik,  glavnu knjigu i pomoćne knjige čuvaju najmanje jedanaest godina.

Prava ispitanika

Pružanje informacija ispitanicima

S ciljem poštivanja načela transparentnosti, voditelj obrade dužan je ispitaniku pružiti sve informacije o obradi njegovih osobnih podataka u sažetom, razumljivom i lako dostupnom obliku, uz upotrebu jasnog i jednostavnog jezika te ga upoznati sa njegovim pravima koja mu pripadaju sukladno GDPR-u vezano za obradu njegovih osobnih podataka. Informacije koje je potrebno pružiti ispitanicima:

 • o svom identitetu (kontakt podaci voditelja obrade)
 • o službeniku za zaštitu podataka (kontakt podaci službenika)
 • navesti svrhu i pravnu osnovu za obradu osobnih podataka
 • o primateljima ili kategorijama primatelja osobnih podataka (primjerice: HZZO, HZMO)
 • o vremenskom roku pohrane osobnih podataka te kriterijima kojima se utvrđuje razdoblje pohrane (u skladu s propisima o arhivskom gradivu)
 • o postojanju prava da se od voditelja obrade zatraži pristup osobnim podacima, ispravak, brisanje osobnih podataka ili ograničavanje obrade koja se na njega odnose, prava na ulaganje prigovora na obradu takvih podataka te na prenosivost njegovih podataka drugom voditelju obrade
 • o pravu da se u bilo kojem trenutku povuče privola, a da to ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego što je ona povučena
 • o pravu na podnošenje prigovora nadzornom tijelu (Agenciji za zaštitu osobnih podataka) i
 • je li pružanje osobnih podataka zakonska ili ugovorna obveza ili uvjet nužan za sklapanje ugovora te ima li ispitanik obvezu pružanja osobnih podataka i koje su moguće posljedice ako se takvi podaci ne pruže

Pravo na pristup

Ispitanik ima pravo dobiti od voditelja obrade potvrdu obrađuju li se osobni podaci koji se odnose na njega te ako se takvi osobni podaci obrađuju, pristup osobnim podacima i sljedećim informacijama:

 • svrsi obrade
 • kategorijama osobnih podataka o kojima je riječ
 • primateljima ili kategorijama primatelja kojima su osobni podaci otkriveni ili će im biti otkriveni
 • ako je to moguće, predviđenom razdoblju u kojem će osobni podaci biti pohranjeni ili, ako to nije moguće, kriterijima korištenima za utvrđivanje tog razdoblja
 • postojanju prava da se od voditelja obrade zatraži ispravak ili brisanje osobnih podataka ili ograničavanje obrade osobnih podataka koji se odnose na ispitanika ili prava na prigovor na takvu obradu
 • pravu na podnošenje pritužbe nadzornom tijelu
 • ako se osobni podaci ne prikupljaju od ispitanika, svakoj dostupnoj informaciji o njihovu izvoru i
 • postojanju automatiziranog donošenja odluka.

Pravo na ispravak

Ako su osobni podaci koje Društvo obrađuje netočni ili nepotpuni, ispitanik ima pravo bez nepotrebnog odgađanja ishoditi od voditelja obrade ispravak netočnih osobnih podataka koji se na njega odnose te dopuniti nepotpune osobne podatke, uz napomenu kako valja voditi računa zadire li se time u valjanost javnih isprava, odnosno upravnih i drugih akata protiv kojih više nije moguće izjaviti pravni lijek.

Pravo na brisanje

Društvo obrađuje podatke na temelju okolnosti kako je u okviru  poslovanja Društva obrada osobnih podataka nužna za izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik stranka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora. Također, obrada osobnih podatak je nužna radi poštovanja pravnih obveza Društva, slijedom čega se može zaključiti kako odredbe čl. 17. GDPR-a o brisanju osobnih podataka u pravilu nisu primjenjive na Društvo kao voditelja obrade.

Osobni podaci korisnika mogu se brisati ako protekne vrijeme za izvršavanje svih obveza nastalih s osnova izvršenih usluga ili isporučenih dobara od strane Društva (uključujući i protek vremena potreban za nastup zastare s istog osnova), kao i  u slučajevima u kojima ne postoji obveza čuvanja podataka u skladu s posebnim propisima.

Pravo na prigovor

Ispitanik ima pravo uložiti prigovor na obradu osobnih podataka ako se ista temelji na zadaće od javnog interesa, na izvršavanje službenih ovlasti voditelja obrade ili na legitimne interesa voditelja obrade (uključujući i profiliranje), tada voditelj obrade ne smije više obrađivati osobne podatke ispitanika osim ako dokaže da njegovi legitimni razlozi za obradu nadilaze interese ispitanika te radi zaštite pravnih zahtjeva, također ako se ispitanik protivi obradi za potrebe izravnog marketinga, osobni podaci više se ne smiju obrađivati.

O postojanju prava na prigovor ispitaniku se izričito mora skrenuti pozornost najkasnije u trenutku prve komunikacije s istim.

Pravo na ograničenje obrade

Ispitanik ima pravo od voditelja obrade ishoditi ograničenje obrade ako je ispunjeno jedno od sljedećeg:

 • ispitanik osporava točnost osobnih podataka, na razdoblje kojim se voditelju obrade omogućuje provjera točnosti osobnih podataka
 • obrada je nezakonita i ispitanik se protivi brisanju osobnih podataka te umjesto toga traži ograničenje njihove uporabe
 • voditelj obrade više ne treba osobne podatke za potrebe obrade, ali ih ispitanik traži radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva i
 • ispitanik je uložio prigovor na obradu na temelju članka 21. stavka 1. očekujući potvrdu nadilaze li legitimni razlozi voditelja obrade razloge ispitanika.

O pravu na prenosivost podataka

Ispitanik ima pravo zaprimiti osobne podatke koji se odnose na njega, a koje je pružio voditelju obrade u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu te ima pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade bez ometanja od strane voditelja obrade kojem su osobni podaci pruženi ako se obrada se temelji na privoli ili na ugovoru.

O ostalim pravima ispitanika!

Iako se u smislu pružanja informacija korisnicima navodi kako je potrebno pružiti i informacije o tome prenose li se osobni trećoj zemlji ili međunarodnoj organizaciji (koje nisu članice EU),  zatim o postojanju legitimnog interesa, kao i eventualnom postojanju automatiziranog donošenja odluka, držimo kako u kontekstu poslovanja Društva takve mjere u pravilu nisu primjenjive na poslovanje istog.

Sva pitanja u vezi s obradom osobnih podataka, zahtjeve za ispravak, brisanje, ograničenje ili podnošenje prigovor, molimo uputiti prema službeniku za zaštitu podataka ili na info adresu!

Službeni kontaktni podaci službenika za zaštitu podataka ili djelatnika koji obavlja opće poslove:

Adresa: Trg hrvatske državnosti 1

Telefon: 044 526 911

Faks: 044 537 674

e-mail: upravljanje@sisakstan.hr